Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Rekrutacja- rok szkolny 2022/2023

Od dnia 15.04.2022r. rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2022/2023 do Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w Szkole Polskiej jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, które prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym, dla każdej klasy raz w tygodniu przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania.

Nasza biblioteka zapewnia wszystkim uczniom i ich rodzicom szeroką gamę podręczników, lektur i wydawnictw encyklopedycznych. Uczniowie w naszej szkole korzystają z bezpłatnych podręczników. Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

Istnieje także możliwość przygotowania do egzaminu maturalnego w ramach kształcenia na odległość w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Dodatkowe informacje:

e-mail: berlin@orpeg.pl

siedziba szkoły:

Sächsische Str. 58

10707 Berlin

budynek Robert-Jungk-Oberschule

parter, pok. 007. 

Kierownik Szkoły:

mgr Izabella Elsner

Składanie wniosku o przyjęcie do Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambsadzie RP w  Berlinie oraz wymaganej dokumentacji:

  a) drogą elektroniczną  Regulamin dostępny od dnia 12.04.2022r.

Załaczniki 1-5 ( dostępne na stronie od 12.04.2021r.) w formie skanu przesyłamy na adres: berlin@orpeg.pl w terminie do dnia 15.06.2022.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć w pierwszym tygodniu września 2022r. po rozpoczęciu roku szkolnego,

lub

b) osobiście w siedzibie szkoły zgodnie z kalendarzem pracy ( środa lub czwartek ),  w godzinach od 16:00 do 19:00

Kwiecień

27 lub 28.04.2022

Maj

04 lub 05.05.2022

11 lub 12.05.2022

18.05.2022

Czerwiec

01 lub 02.06.2022

08 lub 09.06.2022

15 lub 16.06.2022

 

 

 Regulamin rekrutacji uczniów

do Szkoły Polskiej im.gen. Stefana Grota-Roweckiego

przy Ambasadzie Rzeczypospoliej Polskiej

w Berlinie

na rok szkolny 2022/2023

 

 • 1
  Zasady rekrutacji uczniów
 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.),
 • Statut Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie,

Zarządzenie Kierownika Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

 1. Kryteria rekrutacji:
 • zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą do Szkoły Polskiej (dalej: Szkoła) mogą być przyjmowane:
 1. dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
 2. dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
 • warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest dostarczenie Kierownikowi:
 1. aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lokalnej działającej
  w systemie oświaty lub do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich lub
 2. pisemnego oświadczenia rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły.
 • 2
 • Etapy rekrutacji uczniów
 1. Składanie wniosku o przyjęcie do Szkoły oraz wymaganej dokumentacji:
 • dokumentację rekrutacyjną stanowią:
 1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły (powinien być podpisany przez obojga rodziców) – załącznik nr 1,
 2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b,
 4. zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu lub pisemne oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły – załącznik nr 4;

Zaświadczenie/oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły.
W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie/oświadczenie musi być aktualizowane.

 1. powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5.
 • Kierownik Szkoły ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
  i Liceum Ogólnokształcącego na kolejny rok szkolny na stronie internetowej Szkoły,
 • rekrutacja uczniów do Szkoły rozpoczyna się 15 kwietnia i kończy się 30 czerwca danego roku. Termin rekrutacji uzupełniającej ustala Kierownik Szkoły,
 • w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.
 1. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:
 • termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa Kierownik Szkoły (wskazuje określony dzień, godzinę, miejsce przyjmowania dokumentów),
 • Kierownik Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. Kierownik wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w Szkole,
 • do zadań Komisji należy:
 1. przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia;
 2. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym;
 3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie wyników rekrutacji do wiadomości rodziców, po akceptacji Kierownika Szkoły.
 • podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód/dowody lub paszport/paszporty rodzica/rodziców dziecka,
 • o przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu osoba przyjmująca dokumenty rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń,
 • Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu. Pod protokołem podpisują się Przewodniczący komisji oraz członkowie komisji rekrutacyjnej,
 1. Wyniki rekrutacji uczniów do Szkoły:
 • po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych Szkoły sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,
 • po zakończeniu rekrutacji Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów i kandydatów nieprzyjętych,
 • do dnia 30 czerwca Komisja rekrutacyjna Szkoły jest zobowiązana podać wyniki rekrutacji do wiadomości rodziców, po akceptacji Kierownika Szkoły,
 • w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się
  u Kierownika Szkoły.
 1. W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w Szkole.
 2. W przypadku wolnych miejsc w Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.
 • 3

Składanie odwołania

 1. W terminie 7 dni od dnia podania wyników rekrutacji do wiadomości rodziców, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Kierownika Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Kierownik Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • 4

Harmonogram rekrutacji

 1. Poniżej proponowany harmonogram rekrutacji. Kierownik może dostosować terminy działań rekrutacyjnych do specyfiki Szkoły:
 • Do 15 kwietnia 2022r. – wydanie przez Kierownika Szkoły zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji.
 • Do 15 kwietnia 2022r.- umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
 • Do 15 czerwca 2022r.– składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami).
 • Do 30 czerwca 2022r.- ogłoszenie wyników rekrutacji.
 • Od 01 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022 r. – rekrutacja uzupełniająca.
 • 5

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego
  w terminach określonych w ust. 1, Kierownik Szkoły ustala inne terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
  w tym terminy składania dokumentów, i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły.
 1. Dokumentacja rekrutacyjna, o której mowa w § 2 ust. 1, zostaje zniszczona po zakończeniu roku szkolnego, w którym uczeń ukończył lub opuścił Szkołę.
 2. Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów nieprzyjętych do Szkoły jest przechowywana przez okres roku.