Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Rekrutacja- rok szkolny 2024/2025

Od dnia 01.05.2024r. rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/2025 dzieci do Oddziału Dziecięcego i uczniów do  Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki w Oddziale Dziecięcym,  Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla oddziałów dziecięcych i szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkoła i Oddział Dziecięcy działają w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjne, które prowadzone są w systemie oddziałów wiekowych i klasowo-lekcyjnym raz w tygodniu przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasze dzieci i uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Uczniom wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania.

Nasza biblioteka zapewnia wszystkim dzieciom i uczniom  szeroką gamę podręczników, lektur i wydawnictw encyklopedycznych. Dzieci i uczniowie w naszej szkole korzystają z bezpłatnych podręczników. Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

Istnieje także możliwość przygotowania do egzaminu maturalnego w ramach kształcenia na odległość w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Dodatkowe informacje:

e-mail: berlin@orpeg.pl

siedziba szkoły:

Sächsische Str. 58

10707 Berlin

budynek Robert-Jungk -Oberschule

parter, pok. 007. 

siedziba oddziału dziecięcego: wiek dzieci 3-6 lat

Gorgasring 3,

13599 Berlin-Haselhorst

Budynek należący do Parafii św. Józefa-Simmensstadt

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Dziecięcego lub ucznia do Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w  Berlinie oraz wymaganej dokumentacji:

  a) drogą elektroniczną  Regulamin dostępny od dnia 14.04.2024r.

Załączniki 1-5 lub załączniki 1,2,3,5 (Oddział Dziecięcy) dostępne na stronie od 14.04.2024r.) w formie skanu przesyłamy na adres: berlin@orpeg.pl w terminie do dnia 15.06.2024.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć w pierwszym tygodniu września 2023r. po rozpoczęciu roku szkolnego,

lub

b) osobiście w siedzibie

 • szkoły zgodnie z kalendarzem pracy ( środa lub czwartek ),  w godzinach od 16:00 do 19:00

Maj

02.05.2024

15 lub 16.05.2024

22 lub 23.05.2024

Czerwiec

05 lub 06.06.2024

12 lub 13.06.2024

 • oddziału dziecięcego  zgodnie z kalendarzem pracy ( poniedziałek lub wtorek ),  w godzinach od 13:00 do 17:00

Maj

06 lub 07.05.2024

13 lub 14.05.2024

27 lub 28.05.2024

Czerwiec

03 lub 04.06.2024

10 lub 11.06.2024

 

Regulamin rekrutacji dzieci i uczniów

do Szkoły Polskiej

im. gen. Stefana Grota-Roweckiego

przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej

w Berlinie

na rok szkolny 2024/2025

 • 1
  Zasady rekrutacji uczniów
 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.),
 • Statut Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie,
 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.
 1. Kryteria rekrutacji:
 • zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą do Szkoły Polskiej (dalej: Szkoła) mogą być przyjmowane:
 1. dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
 2. dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
 • warunkiem przyjęcia dziecka lub ucznia do Szkoły jest dostarczenie Dyrektorowi:
 1. aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lokalnej działającej
  w systemie oświaty lub do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich lub
 2. pisemnego oświadczenia rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły.
 • 2

Etapy rekrutacji uczniów

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do Szkoły oraz wymaganej dokumentacji:
 • dokumentację rekrutacyjną stanowią:
 1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły lub dziecka do Oddziału Dziecięcego powinien być podpisany przez obojga rodziców – załącznik nr 1,
 2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b,
 4. zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu lub pisemne oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły – załącznik nr 4; (nie dotyczy przy zapisie do Oddziału Dziecięcego)

Zaświadczenie/oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły.
W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie/oświadczenie musi być aktualizowane.

 1. powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5.

Dyrektor Szkoły ogłasza nabór dzieci do Oddziału Dziecięcego , uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego na kolejny rok szkolny na stronie internetowej Szkoły i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły,

 • Rekrutacja dzieci i uczniów do Szkoły rozpoczyna się 1 maja i kończy się 15 czerwca danego roku. Termin rekrutacji uzupełniającej ustala Dyrektor Szkoły,
 • w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.
 1. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:
 • termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa Dyrektor Szkoły (wskazuje określony dzień, godzinę, miejsce przyjmowania dokumentów),
 • Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w Szkole,
 • do zadań Komisji należy:
 1. przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia;
 2. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym;
 3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie wyników rekrutacji do wiadomości rodziców, po akceptacji Dyrektora Szkoły.
 • podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód/dowody lub paszport/paszporty rodzica/rodziców dziecka,
 • o przyjęciu do Szkoły ( w tym do Oddziału Dziecięcego) decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu osoba przyjmująca dokumenty rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń,
 • Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu. Pod protokołem podpisują się Przewodniczący komisji oraz członkowie komisji rekrutacyjnej,
 1. Wyniki rekrutacji uczniów do Szkoły:
 • po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych Szkoły sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,
 • po zakończeniu rekrutacji Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów i kandydatów nieprzyjętych,
 • do dnia 30 czerwca Komisja rekrutacyjna Szkoły jest zobowiązana podać wyniki rekrutacji do wiadomości rodziców, po akceptacji Dyrektora Szkoły,
 • w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u Dyrektora Szkoły. W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w Szkole.
 1. W przypadku wolnych miejsc w Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.
 • 3

Składanie odwołania

 1. W terminie 7 dni od dnia podania wyników rekrutacji do wiadomości rodziców, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektora Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • 4

Harmonogram rekrutacji

 1. Poniżej harmonogram rekrutacji.
 • Do 16 kwietnia 2024r. – wydanie przez Dyrektora Szkoły zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji.
 • Do 16 kwietnia 2024r.- umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
 • Do 15 czerwca 2024r.– składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do Szkoły lub Oddziału Dziecięcego.
 • Do 30 czerwca 2024r.- ogłoszenie wyników rekrutacji.
 • Od 01 sierpnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r – rekrutacja uzupełniająca.
 1. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach określonych ust. 1, Dyrektor Szkoły ustala inne terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły.

                                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                           mgr Izabella Elsner

 

Do pobrania