Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

LEGITYMACJE SZKOLNE 2021/2022

LEGITYMACJE SZKOLNE

1. W celu wystawienia nowej legitymacji szkolnej (uczniowie rozpoczynający naukę lub gdy w legitymacji brakuje miejsca na pieczątkę) należy oddać opiekunowi danej klasy  (procedura bezpieczeństwa COVI-19 – zakaz wejścia rodziców na teren szkoły):
a) stosowny wniosek (w załączeniu) wraz ze zdjęciem ucznia oraz podpisaną klauzurą informacyjną o przetwarzaniu danych sobowych,
b) starą legitymację z brakiem miejsca na pieczątkę

Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnianie wniosków oraz załączanie zdjęć o wymiarach zgodnych z podanymi we wniosku.

Legitymacje są wysyłane do ORPEG w Warszawie, po podstemplowaniu są odsyłane na adres szkoły.

 

2. Procedura postępowania w przypadku wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierane są opłaty.
Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 424, 471 i 1086)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 poz. 1700)

Wysokość opłaty: duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa
Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie
42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.
Waluta rachunku: PLN
Kod BIG/Swift: NBPLPLPW
(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)

Do wniosku o wydania duplikatu legitymacji należy załączyć:
* dowód wpłaty,
* aktualne zdjęcie,
* zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.
W załączeniu:
* wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wraz z podpisaną klauzurą informacyjną o przetwarzaniu danych sobowych,

Szanowni Pańswo

Legitymacje przesłane są do ORPEG przed upływem następujących terminów:

31 października 2021r.!!

oraz

31 stycznia 2022r. !!

Pierwszy termin oddawania wniosków i legitymacji (w związku z feriami jesiennymi) upływa z dniem 07.10.2021r.

 

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2022/2023

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Polskiej im.gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie odbyły się dniach...

Opublikowano: 13 listopada 2022

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY !!!

    TRWAJĄ  ZAPISY ZAPRASZAMY DO NOWEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOLE POLSKIEJ IM.GEN.STEFANA GROTA-ROWECKIEGO PRZY AMBASADZIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BERLINIE...

Opublikowano: 20 września 2022