Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabella Elsner.
 • E-mail: berlin@orpeg.pl
 • Telefon: +49 152 59693628

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • Adres: ul. Wołoska 5
  02-675 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@orpeg.pl
 • Telefon: +48 22 622 37 92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie:
tel. +49 152 59693628
Sächsische Str. 58,10707 Berlin
e-mail: berlin@orpeg.pl
Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie mieści się w budynku szkoły niemieckiej : Robert-Jungk Oberschule
Do wejścia prowadzi chodnik. Nie ma utrudnień w dostępie dla wózków.
Budynek Szkoły posiada podjazdy oraz windę dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.