Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Organizacja, przedmiot działania i kompetencje

 Cele i zadania szkoły

 1. Cele i zadania Szkoły uwzględniają Program Wychowawczo-Profilaktyczny oparty na wizji i misji Szkoły i obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
 2. Nadrzędną ideą Szkoły jest szeroko pojęte dobro każdego ucznia, poszanowanie jego godności i prawa do wszechstronnego rozwoju osobowości.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci    obywateli     polskich     czasowo     przebywających     za     granicą, w szczególności:
  • zapewnia uczniom możliwość nauki w zakresie kształcenia uzupełniającego;
  • ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
  • podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów;
  • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi, wspierającymi rozwój polskiej kultury za granicą
 1. Do zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły należy w szczególności:
  • realizacja programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich;
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym w wybranych dniach tygodnia, ustalonych w arkuszu organizacji pracy Szkoły;
  • umożliwienie uczniom zdobycia wiadomości i umiejętności z przedmiotów nauczanych w Szkole niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia: szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego

4)    umożliwienie uczniom powracającym do Polski włączenia się do systemu edukacji w Polsce;

 • kształtowanie u uczniów postawy warunkującej sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania;
 • kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej wśród uczniów, wzbudzanie intelektualnej i uczuciowej więzi z Polską;
 • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie;
 • tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
 • organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
  1. zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
  2. imprez sportowych,
  3. wycieczek przedmiotowych,
  4. wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
  5. spotkań z    przedstawicielami   świata    kultury,    sztuki i polityki z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
 • rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów i hierarchizacji wartości;
 • współpracę ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego

i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.

 1. Szkoła nie przeprowadza egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
 2. Do zadań opiekuńczych Szkoły, których wyznacznikiem są przepisy bezpieczeństwa  i  higieny   pracy,   należy   zapewnienie   uczniom   bezpieczeństwa   na   terenie   Szkoły  w szczególności poprzez:
  • sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas zajęć obowiązkowych, w trakcie lekcji i w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów,
  • zapewnianie uczniom bezpiecznego opuszczania pomieszczeń szkolnych po zakończonych zajęciach,
  • podczas wyjazdów, a także wyjść poza teren Szkoły opiekę nad uczniami sprawują    Rodzice   i    pracownicy   niepedagogiczni    uczestniczący w wyjściach i wyjazdach, mogą pełnić funkcję wspomagającą nauczycieli w ich działaniach opiekuńczych.
 3. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
 4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 7, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
 5. Wycieczki przedmiotowe i interdyscyplinarne organizowane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z zachowaniem odpowiednich norm bezpieczeństwa oraz uwzględniając przepisy lokalne w tym
 6. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się̨ poza terenem szkoły odpowiadają̨ kierownik wycieczki i opiekunowie grup:
  • na wycieczce przedmiotowej, krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren Szkoły lub imprezie organizowanej  w obrębie miejscowości, bez  korzystania   z  publicznych  środków   lokomocji,  co  najmniej  jeden  opiekun  na  15  uczniów   (z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach lub w oddziale dziecięcym Dyrektor Szkoły może zwiększyć liczbę opiekunów),
  • na imprezie   wyjazdowej,   wycieczce   udającej   się   poza   teren   Szkoły   z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 10 uczniów (z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach lub w oddziale dziecięcym Dyrektor Szkoły może zwiększyć liczbę opiekunów),
  • na wycieczce udającej się poza teren miasta z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, jeden opiekun na 5 uczniów, na imprezie wyjazdowej poza teren miasta z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, jeden opiekun na 5 uczniów.
 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża Dyrektor Szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
 2. Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 3. Zgoda rodziców  na  udział  w  wycieczce  ucznia  niepełnoletniego  jest  wyrażana     w formie
 4. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września   przeprowadzić   zajęcia   mające   na   celu    zaznajomienie   uczniów     z pomieszczeniami budynku szkolnego, zasadami bezpieczeństwa na terenie Szkoły, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.
 6. W przypadku nieodebrania dziecka czekającego po zakończonych zajęciach na rodziców lub opiekunów prawnych w godzinach funkcjonowania Szkoły, nauczyciel odpowiedzialny za dziecko lub inny, który zauważył sytuację, zobowiązany jest powiadomić  o  tym  fakcie  Dyrektora  Szkoły,  a  także  skontaktować  się  telefonicznie  z rodzicami lub opiekunami prawnymi. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka, obowiązkowo należy powiadomić odpowiednie
 7. Nauczyciele nie mogą przekazać ucznia pod opiekę osobie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (zobligowani są powiadomić innego prawnego opiekuna lub odpowiednie organy).

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: