ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE POLSKIEJ W BERLINIE OD PAŹDZIERNIKA 2022!!!

w dalszym ciągu prowadzimy

zapisy dzieci (3-6 lat)

 na rok szkolny 2022/2023

do  Oddziału Przedszkolnego

Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego

przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej

w Berlinie

KONTAKT TELEFONICZNY

Poniedziałek     15:00-18:00

Wtorek               15:00-18.00

                         Środa                  15.30-16.30, 19.00-19:50

Czwartek            15.30-16.30

tel.  +49 152 59693528

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki i opieki w Oddziale Przedszkolnym

Oddział Przedszkolny przy Szkole Polskiej

 1. gen. Stefana Grota-Roweckiego

przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej

w Berlinie

 działa w ramach polskiego systemu oświaty.

Nauka i opieka jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego.obyczajów i kultury polskiej oraz przygotować dziecko do dalszej nauki w Szkole Polskiej.

Dodatkowe informacje:

e-mail: berlin@orpeg.pl

Kierownik Szkoły:

mgr Izabella Elsner

 

Szanowni Państwo przy Szkole Polskiej im.gen.Stefana Grota-Roweckiego w miesiącu październiku 2022 powstaną 4 grupy przedszkolne

3,4,5 i 6 latków. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach od 13-do 18.

Składanie wniosku o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego  Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambsadzie RP w  Berlinie oraz wymaganej dokumentacji:

 1. a) drogą elektroniczną  Regulamin dostępny od dnia 16.06.2022r. za stronie www.berlin.orpeg.pl

Załaczniki 1-4 ( dostępne na stronie od 16.06.2022r.) w formie skanu przesyłamy na adres: berlin@orpeg.pl w terminie do dnia 30.09.2022.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć w pierwszym tygodniu września 2022r. po rozpoczęciu roku szkolnego.

 Regulamin rekrutacji dzieci

do Oddziału Przedszkolnego

 Szkoły Polskiej im.gen. Stefana Grota-Roweckiego

przy Ambasadzie Rzeczypospoliej Polskiej

w Berlinie

na rok szkolny 2022/2023

 • 1
  Zasady rekrutacji uczniów
 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.),
 • Statut Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie,

Zarządzenie Kierownika Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

 1. Kryteria rekrutacji:
 • zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Polskiej (dalej: Szkoła) mogą być przyjmowane:
 1. dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
 2. dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
 • warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest dostarczenie Kierownikowi:
 • pełnej dokumentacji rekrutacyjnej (załączniki 1-4)
 • Etapy rekrutacji uczniów
 1. Składanie wniosku o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego wymaganej dokumentacji:
 • dokumentację rekrutacyjną stanowią:
 1. kwestionariusz zgłoszeniowy dziecka (powinien być podpisany przez obojga rodziców) – załącznik nr 1,
 2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b,
 4. powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 4.
 • Kierownik Szkoły ogłasza nabór dzieci do Oddziału Przedszkolnego na kolejny rok szkolny na stronie internetowej Szkoły,
 • rekrutacja dzieci rozpoczyna się 16 czerwca i kończy się 25 sierpnia danego roku. Termin rekrutacji uzupełniającej ustala Kierownik Szkoły,
 • w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna dziecka.
 1. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:
 • termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa Kierownik Szkoły (wskazuje określony dzień, godzinę, miejsce przyjmowania dokumentów),
 • Kierownik Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. Kierownik wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w Szkole,
 • do zadań Komisji należy:
 1. przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia;
 2. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym;
 3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie wyników rekrutacji do wiadomości rodziców, po akceptacji Kierownika Szkoły.
 • podczas składania dokumentów rekrutacyjnych dziecka rodzic jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód/dowody lub paszport/paszporty rodzica/rodziców dziecka,
 • o przyjęciu do Oddziału Przedszkolnego decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu osoba przyjmująca dokumenty rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń,
 • Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu. Pod protokołem podpisują się Przewodniczący komisji oraz członkowie komisji rekrutacyjnej,
 1. Wyniki rekrutacji uczniów do Szkoły:
 • po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych Szkoły sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,
 • po zakończeniu rekrutacji Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych dzieci i kandydatów nieprzyjętych,
 • do dnia 26 sierpnia Komisja rekrutacyjna Szkoły jest zobowiązana podać wyniki rekrutacji do wiadomości rodziców, po akceptacji Kierownika Szkoły,
 • w przypadku rezygnacji, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się
  u Kierownika Szkoły.
 1. W przypadku wolnych miejsc prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.
 • 3

Składanie odwołania

 1. W terminie 7 dni od dnia podania wyników rekrutacji do wiadomości rodziców, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiemo sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Kierownika Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Kierownik Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • 4

Harmonogram rekrutacji

 1. Poniżej proponowany harmonogram rekrutacji. Kierownik może dostosować terminy działań rekrutacyjnych do specyfiki Szkoły:
 • Do 16 czerwca 2022r. – wydanie przez Kierownika Szkoły zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji.
 • Do 16 czerwca 2022r.- umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
 • Do 25 sierpnia 2022r.– składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do odzziału przedszkolnego (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami).
 • Do 30 sierpnia 2022r.- ogłoszenie wyników rekrutacji.
 • Od 01 września 2022r. do 15 września 2022 r. – w razie wolnych miejsc- rekrutacja uzupełniająca.
 • 5

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego
  w terminach określonych w ust. 1, Kierownik Szkoły ustala inne terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
  w tym terminy składania dokumentów, i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły.
 2. Dokumentacja rekrutacyjna, o której mowa w § 2 ust. 1, zostaje zniszczona po zakończeniu roku szkolnego, w którym uczeń ukończył lub opuścił Szkołę.
 3. Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów nieprzyjętych do Szkoły jest przechowywana przez okres roku.

Do pobrania