Konkurs „Kalendarz dla Niepodległej”

DRODZY UCZNIOWIE,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
UCZNIOWIE CHĘTNI PROSZENI SĄ O PRZESŁANIE PRACY WRAZ Z WYPEŁNINYMI FORMULARZAMI DO DNIA 26.10.2020R. NA ADRES berlin@orpeg.pl

Regulamin konkursu:
„Kalendarz dla Niepodległej”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie kalendarza, ilustrującego wydarzenia
i postaci ważne z punktu widzenia dążenia Polski do niepodległości i przesłanie go w formie cyfrowej na adres: magdalena.zaczek@orpeg.pl.

§ 2 Sposób opracowania prac konkursowych
1. Prace konkursowe powinny przedstawiać wybrane wydarzenia i postaci, które miały znaczący wpływ na rozwój państwa Polskiego i budowę jego niepodległości
z uwzględnieniem miesiąca, w którym miało ono miejsce. Nazwę miesiąca należy umieścić w dowolnym miejscu na ilustracji.
2. Prace konkursowe mogą być wykonane w wersji cyfrowej w dowolnym formacie, ale również papierowej, jednakże sposób ich zgłoszenia jest wówczas możliwy tylko w postaci elektronicznej.
3. Regulamin konkursu przewiduje możliwość wykonania kalendarza przez więcej niż jedną osobę tzn. w parach lub grupach (maksymalnie 4 osoby).

§ 3 Cele konkursu
1. Celem konkursu jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz podtrzymywanie wśród młodego pokolenia zainteresowania tematyką patriotyczną i narodową. Poszerzenie wiedzy uczniów dot. historii Polski.
2. Zachęcanie uczniów do aktywnej współpracy między sobą oraz dzielenia się wiedzą
z historii i kultury polskiej.

§ 4 Uczestnictwo w konkursie i zgłoszenia
1. Konkurs skierowany jest do uczniów: szkół polskich za granicą oraz zespołów tych szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcji polskich, Szkół Europejskich, Szkoły Podstawowej im. KEN oraz Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Warszawie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych.
3. Zgłoszenia do konkursu dokonuje – w przypadku ucznia niepełnoletniego – nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny. Uczeń pełnoletni zgłasza się samodzielnie.
4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy oraz że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw
i roszczeń osób trzecich.
5. Niepełnoletni uczestnik konkursu musi posiadać zgodę osoby uprawnionej do sprawowania nad nim opieki na uczestnictwo w Konkursie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, publikacji listy zwycięzców, przyznaniem
i wydaniem nagród. W przypadku pełnoletniego uczestnika konieczna jest zgoda zainteresowanego na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Poprzez akceptację Regulaminu konkursu uczestnik zobowiązuje się do jego przestrzegania i godzi się na jego warunki.
7. Zgodnie z postanowieniami RODO wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
8. Zgłoszenie do konkursu uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem tego uczestnika lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika, że przysługują mu nieograniczone terytorialnie i czasowo autorskie prawa osobiste i majątkowe do złożonej pracy zgłoszeniowej na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia polach eksploatacji wraz z prawem na wykonywanie praw zależnych. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich z tytułu dokonanego zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę autora na używanie pracy zgłoszeniowej i wykorzystywanie jej do celów związanych z konkursem na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
9. Opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników biorących udział w konkursie i jego pełnoletni uczestnicy poprzez akceptację Regulaminu konkursu wyrażają zgodę na dokonanie przez Organizatora nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do konkursu na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na stronie internetowej oraz fanapge’u Organizatora, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu nieodpłatnej prezentacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
10. Organizator zobowiązuje się do prezentowania prac uczestników opatrzonych imieniem
i nazwiskiem autora / autorów.
11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszelkie warunki, które uprawniają go do udziału
w konkursie.
12. Prace należy przesłać na adres mailowy: magdalena.zaczek@orpeg.pl do dnia
31 października 2020 roku do północy czasu polskiego, z dopiskiem: Konkurs „Kalendarz dla Niepodległej” wraz z wypełnionymi, podpisanymi i zeskanowanymi: formularzem zgłoszeniowym, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na upowszechnianie wizerunku.
13. Zgłoszenia niepełnoletnich uczestników, które nie będą zawierały zgody opiekuna prawnego nie będą brały udziału w konkursie.
14. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści reklamowych, treści powszechnie uważanych za obraźliwe, nieprzyzwoite, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację.
15. Uczestnik lub grupa uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
16. Przesłanie prac jest równoznaczne z udostępnieniem ich na zasadach określonych
w Załączniku nr 2 do regulaminu, czyli zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

§ 5 Komisja konkursu
1. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursu powołana przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
2. Komisja odpowiadać będzie za prawidłowy przebieg konkursu.
3. Spośród nadesłanych prac Komisja wyłoni 3 najciekawsze kalendarze.
4. Komisja podejmuje decyzję większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
5. Ocenie podlegać będą: oryginalność ujęcia i zgodności z tematem, estetyka wykonania, umiejętne zastosowanie technik plastycznych.
6. Komisja ma prawo nie przyznać głównej nagrody i zdecydować o liczbie wyróżnień.
§ 6 Terminarz konkursu
1. Prace należy przesłać do 31 października 2020 roku. Prace przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 16 listopada 2020 roku.
3. Lista autorów zwycięskich prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej
i fanpage’u Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni pocztą mailową o przyznaniu im nagrody na adres e-mail wskazany zgodnie
z Regulaminem.

§ 7 Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznanie nagród oraz innych upominków dla osób wyróżnionych.
2. Komisja może zdecydować o innym podziale puli nagród.
3. Decyzja Komisji co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) przedłużenia terminu przesyłania prac lub odstąpienia od realizacji konkursu, bez podania przyczyny,
b) zmian treści niniejszego Regulaminu i aktualizacji jego brzmienia na swoich stronach internetowych,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń,
d) zmian w Regulaminie, które będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

Do pobrania